21.02.2019р.

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»

місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 (код  ЄДРПОУ 00382668)

1.1 Дата , час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 березня  2019 року  о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, актовий зал, 2 поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах :

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 27.03.2019 р. з 13.00 до 14.00.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :

21 березня 2019 р.  

4.Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обовязки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обовязків у повному обсязі.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д. М.

секретарем - Кочергу О.М.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за

2018 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2018 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу наглядової ради вважати задовільною.

5.       Звіт  та висновки ревізора за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2018 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.

6.      Затвердження планів діяльності  Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити план розвитку Товариства на 2019 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 1196 тис.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2018 рік. (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

1

Усього активів

 

17853

16346

2

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

 

5961

6082

Запаси

 

6411

6720

4

Сумарна дебіторська заборгованість

 

2173

1577

5

Гроші та їх еквіваленти

 

2851

1413

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

1196

866

7

Власний капітал

 

16282

15086

8

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

129

129

9

Довгострокові зобовязання і забезпечення

 

-

-

10

Поточні зобовязання і забезпечення

 

1571

1260

11

Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)

 

1196

866

12

Середньорічна кількість  акцій / шт./

 

75925

75925

13

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 

15,75

11,41

 

5. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного:

http://zavod-mriya.ltd.ua

6. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.

7. Представникам акціонера – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери та їх представники мають змогу ознайомитись з матеріалами та проектами документів , що стосуються підготовки загальних зборів та проектом порядку денного  в робочі дні з 9.00до16.00, перерва з 12.00 до 13.00 за адресою : Полтавська обл. м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 адмін. корпус, приймальня, телефон для довідок: 05343 – 32830.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Директор                                                              Н.В. Карнаух.  

                                                                                  21 лютого 2019 року.  

21.02.2019 року

Інформація 

 до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 березня 2019р.

 Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 лютого 2019р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 1.     Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості) 

2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

Директор                                                      Н.В.Карнаух.

22.03.2019 року

Інформація 

 до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 березня 2019р.

 Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 березня 2019р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 1.     Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості) 

2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

Директор                                                      Н.В.Карнаух.

 12.04.2019р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитися зі звітом

 

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення