22.02.2022

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

( для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»

місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 26 (код  ЄДРПОУ 00382668)

1.1 Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня  2022року о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, адмін. корпус, кабінет директора, 1 поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах :

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 30.03.2022 р. з 13.00 до 14.00.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :

24 березня 2022 р.  

4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обовязки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обовязків у повному обсязі.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д. М.

секретарем - Кочергу О.М.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за

2021 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2021 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу  наглядової ради вважати задовільною.

5.      Звіт та висновки ревізора за 2021рік. Затвердження звіту  та висновків ревізора за 2021рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2021 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.

6.      Затвердження планів діяльності товариства на 2022 рік.

Проект рішення: затвердити план розвитку товариства на 2022 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 850тис.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2021 рік. (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Звітний

2021 рік

Попередній

2020 рік

1

Усього активів

 

20971

19898

2

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

 

8566

6937

Запаси

 

7514

7155

4

Сумарна дебіторська заборгованість

 

2387

1791

5

Гроші та їх еквіваленти

 

2382

3910

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

850

850

7

Власний капітал

 

19466

18616

8

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

129

129

9

Довгострокові зобовязання і забезпечення

 

-

-

10

Поточні зобовязання і забезпечення

 

1505

1282

11

Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)

 

850

850

12

Середньорічна кількість  акцій / шт./

 

75925

75925

13

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 

11,20

21,42

5. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного: http://zavod-mriya.ltd.ua

6. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.

7. Представникам акціонера – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери та їх представники мають змогу ознайомитись з матеріалами та проектами документів , що стосуються підготовки загальних зборів та проектом порядку денного  в робочі дні з 9.00до16.00, перерва з 12.00 до 13.00 за адресою : Полтавська обл. м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 адмін. корпус, приймальня, телефон для довідок: 05343 – 32830.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Директор                                                                                        Сергій КОРНІЄНКО

 22 лютого 2022 року. 

Документ, що додається

00382668_22.02.22.doc.asice

================================================================= 

Приватне акціонерне товариство

 «Кобеляцький завод продовольчих товарів»Мрія»

 Інформація

 до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30 березня 2022р.

 Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17 лютого 2022р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 

1.     Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості)

     2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

  Директор                                                                Сергій КОРНІЄНКО

Документ, що додається

00382668_24.02.22.doc.asice

======================================================================

09.03.2022р.

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»

місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Полтавський район,

м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 26 / код  ЄДРПОУ 00382668 /

Повідомляє, про проведення  чергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться

30 березня  2022 року о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, адмін. корпус, кабінет директора, 1 поверх.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 30.03.2022 р. з 13.00 до 14.00.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 березня 2022 р.  

Від акціонера Карнаух Д.М. надійшла пропозиція щодо внесення  до проекту порядку денного доповнень. Карнаух Д.М. пропонує винести наступні питання на розгляд загальних зборів:

8. Затвердження нової редакції Статуту зі змінами та доповненнями. Пропоную виключити з статті1. Загальні положення пункт 1.3.3 Повне найменування російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Кобелякский завод продовольственных товаров «Мрия», та пункт 1.3.4. Скорочене найменування російською мовою: ЧАО «КЗПТ «Мрия».

Із статті 2. Мета та предмет діяльності товариства з пункту 2.2 Предметом діяльності Товариства є: виключити:

- ведення торгівлі в усіх її формах і видах ( в тому числі в кредит та розстрочку), серед них роздрібної, оптової, комісійної, виносної торгівлі в закладах громадського харчування, торговельних закладах, магазинах, салонах, супермаркетах, тощо всіх форм власності, на ярмарках, біржах, аукціонах, складах і базах з використанням посередницької, брокерської, торгово-закупівельної діяльності, в тому числі об’єктами нерухомості, товарами виробничого, промислового, споживчого та продовольчого призначення ( в тому числі за іноземну валюту), цінними паперами, літературою, продуктами харчування, алкогольними, слабоалкогольними та безалкогольними напоями, тютюновими виробами, організація виставок-продаж, як на території України, так і за кордоном;

- організація науково-дослідницьких, конструкторських, технологічних і проектно-розрахункових робіт, створення об’єктів інтелектуальної власності;

- видобування та виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; виробництво безалкогольних напоїв;

- фізкультурно-оздоровча діяльність.

Доповнити пункт 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

-         неспеціалізована оптова торгівля;

-         роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

-         виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

Статтю 9. Органи управління та контролю

Пункт 9.32 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

доповнити абзацом:

24) прийняття рішення про внесення та реєстрацію змін до відомостей про товариство що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Директор                                                              Сергій КОРНІЄНКО

09 березня 2022 року.   

Документ, що додається

00382668_09.03.2022.doc.asice

=================================================================

29.03.2022р.

Приватне акціонерне товариство

 «Кобеляцький завод продовольчих товарів»Мрія»

 Інформація

 до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30 березня 2022р.

 Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 березня 2022р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

 

1.     Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості)

     2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

  Директор                                                                Сергій КОРНІЄНКО

Документ, що додається

00382668_24.03.22.doc.asice

 

=================================================================

 

25.11.2022р.

Повідомлення ( Повідомлення про інформацію)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості.

 1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія».

2.Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:   39200 Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  00382668

5. Міжміський код та телефон: 0534331172, 0534332830.

6. Адреса електронної пошти: pratmriya@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особа, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

 

2.  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

1. Наказом товариства № 148/тр  від 25.11.2022р. звільнено Ємець Євгенію Іванівну – головного бухгалтера, з займаної посади 25.11.2022р. за власним бажанням, відповідно до ст.38 КЗпП України. На посаді головного бухгалтера Ємець Є.І. працювала з 01.08.1985 року. Акціями товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Наказом товариства №149/тр від 25.11.2022р. переведено бухгалтера Катрана Юрія Михайловича на посаду головного бухгалтера з 28 листопада 2022 року. Переведено на посаду без визначення строку призначення. Акціями товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останнє місце роботи ПрАТ КЗПТ»Мрія» з 25.11.2022р.- бухгалтер. Попередні 5 років працював головним бухгалтером  у комунальному підприємстві «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації».

3. Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №2826, зареєстрованого в Міністерстві України 25 грудня 2013 року за № 2180/24712(із змінами).

 

 Директор                         _____________                         Корнієнко С.Д.

                       (посада)                         (підпис)                 (прізвище та ініціали керівника)

                                          

   25 листопада 2022р.

Документ, що додається

00382668_25.11.2022.doc.asice

 

Повернутися  На головну

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення